Политика за поверителност, предоставена от „Презeнтейшън Лидeр ЕООД“  


С тази Политика за поверителност „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД декларира, че прилага всички мерки за защита на личните данни на физическите лица, които са предписани от българското законодателство и законодателството на Европейския съюз.


Чл.1. Лични данни, които „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД събира чрез този сайт за Потребителите

1.1.Лични данни е всяка информация, чрез която може да бъде идентифицирано физическо лице, пряко или непряко.

1.2.За да предостави ефективен достъп до уеб портала и услугите си, „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД събира следната информация за Потребителите:

-технически данни, които автоматично се изпращат към нас, когато използвате нашия сайт: IP адрес, GPS координати, информация за устройството, от което посещавате уеб-страницата HTTP, датата и часа на достъп до сайта и/или услугите; 

-име, фамилия, електронна поща (адрес), телефон, тема на съобщение и съдържание на съобщението, при попълване на различните форми, поместени на нашата уеб-страница, включително на формата за контакт и изпращане на мнения и/или коментари;

-име, фамилия, телефон, електронна поща, населено място, адрес, данни за банкова сметка, в случай на заявки за пазаруване от онлайн магазини, т.е. при сключване на договори и изпращане на заявки за използване на услугите на сайта от Потребителите.

1.3.Ние не събираме чувствителни лични данни (като расова принадлежност, политически възгледи, здравна информация и биометрични данни и др.)


2.Правно основание, на което „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите

2.1.Обработването на лични данни включва събиране, съхранение, предаване, коригиране, актуализиране, изтриване, унищожаване и всички други действия, които се извършват с лични данни на Потребителите. 

2.2. „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва личните данни на Потребителите на договорно основание, за да предостави информация във връзка с предоставяне на искани от Потребителите услуги, договаряне за възможни поръчки и/или за изпълнение на задълженията си по силата на вече отправена поръчка. 

2.3. „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД може да обработва лични данни и в случай, че има правен интерес за тази обработка, освен когато пред тези интереси преимущество имат интересите на физическото лице, за което се отнасят данните. 

2.4.„ „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва лични данни на Потребителите, за да гарантира законните си интереси, в следните случаи:

- за да разберем по-добре как Потребителите взаимодействат с нашия Сайт и услуги;

- с цел подобряване, промяна или персонализиране на Сайта;

- с цел да предложим на Потребителите други продукти и услуги на „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД . 

2.5.„Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва личните данни след получено съгласие, което следва да е изрично, ясно, свободно и недвусмислено предоставено лично от Потребителя за целите на обработването. 

2.6.Съгласието за обработване на личните данни се предоставя при посещение на уеб-страницата ни. Съгласието, което се предоставя от Потребителя може винаги да бъде оттеглено, като влезе в акаунта си и коригира съответните настрoйки, както и с изпращане на писмо до посочения в тези Политики имейл - [email protected]

2.7.„Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва лични данни и в изпълнение на законови задължения.

3.Цели, за които събираме лични данни на Потребителите 

Получените от Потребителите лични данни се използват, за да можем да изпълним задълженията си по договора, защото без тях не можем да предоставим услугата/продукта, към която/който Потребителят има интерес.

По-конкретно тук се включват следните цели:

-за предоставяне на услугите, предлагани от „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД;

-за предоставяне на достъп до нашия Сайт, като за целта показваме съдържание, което може да персонализирано и ограничено спрямо заложените от Потребителя критерии;

-за да отговорим на запитвания, мнения и препоръки;

-за да изпращаме информация на Потребителите, свързана със специални кампании и нови наши продукти и услуги;

-за статистически и счетоводни цели при изпълнение на договорни задължения. на „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД.

4.Начин на обработваме на личните данни

За да предостави услугите си „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД обработва предоставените от Потребителите лични данни по следните начини:

- чрез посещение на сайта ни за използване на онлайн магазина и другите услуги на сайта ни;

- чрез попълване от страна на Потребителя на електронни форми на сайта ни, включително при попълване на данни за регистрация или забравена парола на съществуващ акаунт;

- при актуализиране на данни по искане на Потребителя и попълване на форма за актуализация чрез акаунта или чрез имейл до нас;

- чрез обработване на информация за посещенията на Потребителите на сайта ни;

- чрез обработка на информация за IP адреси, операционна система и тип браузър.

5.Срок на съхранение на личните данни

5.1.В зависимост от основанието, на което обработваме личните данни, срокът на съхранение е различен. „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД съхранява лични данни, колкото е необходимо, за да се постигне целта, за която са събрани, и да спазва законовите изисквания. 

5.2.Ако Потребителя желае част от данните му да бъдат изтрити от базата данни на „Презeнтейшън Лидeр“ ЕООД, може сам да изтрие съответните данни, като използва акаунта си или чрез интерфейса на Сайта ни.

5.3.В повечето случаи личните данни се съхраняват от нас на договорно основание, т.е. за изпълнение на договорни задължения и в този случай срокът за съхранение е 5 години от отпадане на договорното основание. След изтичането на този срок и в случай, че не съществува законово основание за продължаване съхранението на личните данни, информацията се унищожава. 

5.4.Личните данни се съхраняват за по-дълъг или различен от посочения по-горе срок във всеки случай на наличие на законово задължение за нашето Дружество да направим това.