Български

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

https://www.presentation-leader.com/

 

1. Предмет

1.1.Настоящите Условия за ползване уреждат достъпа на потребителите до електроннrs магазин, намиращ се на уеб адрес https://www.presentation-leader.com/, наречен Училището и материалите, разположени и достъпни на последното в платформата „Teachable“.

1.2.С факта на осъществяване на достъп до сайта и използването му Потребителят се съгласява да спазва настоящите Условия за ползване и всички приложими закони на действащото законодателство на РБ и на ЕС.

1.3.Вие се съгласявате да не възпроизвеждате, разпространявате, продавате, препродавате или използвате за някакви търговски цели на съдържанието на Уебсайта. 1.4.Вие се съгласявате да не се намесвате и да не нарушавате услугите на Уебсайта, системите за сигурност или съдържанието му.

 

2.Данни за Доставчика

Училището се оперира от „Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ - еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър, ЕИК 205945584, управител Християн Стоилков

тел.: 0883 409011, ел.

поща: [email protected]

седалище: гр. София, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 57, вх. Г

„Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ е регистрирано по ДДС с № BG205945584.

3. Надзорни органи

Комисия за защита на личните данни Адрес: гр. София, ул. "Иван

Евстатиев Гешов" № 15, тел.: (02) 940 20 46 факс: (02) 940 36 40, Email:

[email protected], [email protected] уеб сайт: www.cpdp.bg 

Комисия за защита на потребителите Адрес: 1000 гр. София,

пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, тел.: 02 / 980 25 24 факс: 02/ 988

42 18 гореща линия: 0700 111 22, уеб сайт: www.kzp.bg 

4.Характеристики на Училището 
Училището e електронен магазин, достъпен

на Интернет адрес https://www.presentation-leader.com, чрез който Потребителите

имат възможност да сключват договори за  доставка на цифрово съдържание и цифрови услуги, включително следното: 

4.1. Да извършат регистрация и да създават профил в https://www.presentation-leader.com

или да използват вече създаден профил в Teachable. Чрез профила могат да се проследят направените поръчки и тяхното състояние.

4.2. Да правят поръчки (извършват електронни изявления)

във връзка със сключването или изпълнението на договорите по т.4.1 чрез

интерфейса на страницата на https://www.presentation-leader.com, достъпна

в Интернет; 

4.3. Да извършват плащания във връзка със сключените договори с „Презентейшън лидер“ ЕООД, съгласно поддържаните от Училището начини за плащане. 

4.4. Да получават информация за нови продукти и услуги, предлагани от „Презентейшън лидер“ ЕООД; 

4.5. Да преглеждат продуктите и услугите, техните характеристики, функционалност, цени и условия за доставка; 

4.6. Да бъдат уведомявани за правата, произтичащи от закона чрез интерфейса на страницата на Училището в Интернет.

 

5.Използване на сайта https://www.presentation-leader.com

6.1. За да използва Училището за сключване на договори за доставка на цифрово съдържание или цифрови услуги, Потребителят следва да въведе избрани от него име и парола за отдалечен достъп. 

6.2. Името и паролата за отдалечен достъп се определят от Потребителя, чрез регистрация по електронен път в сайта на Училището. 

6.3. С попълване на данните си и натискане на бутона "Sign up", Потребителят декларира, че е запознат с настоящите общи условия, както и с общите условия на платформата Teachable, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава безусловно да ги спазва. 

6.4. Училището потвърждава извършената от Потребителя регистрация, чрез изпращане на имейл на посочения от Потребителя електронен адрес, на който се изпраща и информация за активиране на регистрацията. Потребителят потвърждава регистрацията и сключването на договора чрез електронна препратка в имейла, с който е уведомен за извършената регистрация, изпратен от Доставчика. След потвърждаването се създава акаунт на Потребителя. 

6.5. При извършване на регистрацията Потребителят се задължава да предостави верни и актуални данни. Потребителят своевременно актуализира данните, посочени в регистрацията си, в случай на промяна. 

6.6.Електронният адрес, предоставен при първоначалната регистрация на Ползвателя, както и всеки следващ електронен адрес, използван за обмен на изявления между Ползвателя и Доставчика, е „Основен контактен електронен адрес“ по смисъла на тези общи условия. Ползвателят има право да променя своя Основен контактен електронен адрес. 

6.7. При постъпване на заявка за промяна на основния контактен електронен адрес Доставчикът изпраща искане за потвърждение на промяната. Искането за потвърждение се изпраща от Доставчика на посочения от Потребителя нов основен контактен електронен адрес. 

6.8. Промяната на основния контактен електронен адрес се извършва след потвърждение от Ползвателя, изразено чрез препратка, съдържаща се в искането за потвърждение, изпратено от Доставчика на посочения от Потребителя нов основен контактен електронен адрес.

6.9. Доставчикът информира Потребителя за извършената промяна, чрез имейл, изпратен на посочения от Потребителя основен контактен електронен адрес преди извършването на промяната.

6.10.Доставчикът не носи отговорност пред Потребителя за неправомерна промяна на основния контактен електронен адрес.

 

7.Освобождаване от отговорност

7.1. Материалите на уебсайта на Училището се предоставят „във формата, в който са“. Училището не дава никакви гаранции, изрични или подразбиращи се, и с настоящото се отказва и отрича всички други гаранции, включително, без ограничение, подразбиращи се гаранции или условия на продаваемост, годност за определена цел или ненарушаване на права на интелектуална собственост или друг вид нарушаване на права. Освен това, Училището не гарантира и не прави никакви декларации относно точността, вероятните резултати или надеждността на използването на материалите на уебсайта си или по друг начин свързани с подобни материали или на сайтове, които са свързани с този сайт.

7.2. В никакъв случай Училището не носи отговорност за каквито и да е вреди (включително, без ограничение, вреди вследствие на загуба на данни или печалба или вследствие на прекъсване на дейността), произтичащи от използването или невъзможността за използване на материалите на уебсайта на Училището, дори ако Училището или упълномощено от Училището лице е уведомено устно или писмено за възможността за подобна вреда. Тъй като някои юрисдикции не позволяват ограничения на подразбиращи се гаранции или ограничения на отговорността за последващи или случайни вреди, то тези ограничения може да не се отнасят за Вас.

7.3. Материалите, които са поместени на уебсайта на Училището, могат да включват технически, типографски или фотографски грешки. Училището не гарантира, че материалите на уебсайта му са точни, пълни или актуални. Училището може да прави промени в материалите, съдържащи се на уебсайта му, по всяко време без предизвестие. Но Училището не поема ангажимент да актуализира материалите.

7.4. Училището не е прегледало всички сайтове, към които са поместени връзки в неговия уебсайт, и не носи отговорност за съдържанието на никой подобен свързан сайт. Включването на връзка не означава одобрение на сайта от страна на Училището. Ползването на такъв свързан уебсайт е на риск на потребителя.

7.5.Може да Ви изпращаме имейли с новости, които въвеждаме, свързани с Вашите интереси, освен ако възразите на подобна форма на директен маркетинг.

 

8.Интелектуална собственост

8.1.Материалите, съдържащи се в това Училище, са защитени от Закона за авторското право и сродните му права, Закона за марките и промишления дизайн и приложимото законодателство в областта на авторските права и търговските марки.

8.2.Лиценз за ползване

Разрешава се временно изтегляне на едно копие на материалите за изтегляне от уебсайта на Училището само за личен, нетърговски кратък преглед. Това е предоставяне на лиценз, а не прехвърляне на право на собственост и съгласно този лиценз, Вие нямате право:

-да променяте или копирате материалите;

-да използвате материалите за търговска цел или за публично показване (търговско или нетърговско);

-да се опитвате да декомпилирате или да променяте версията на софтуер, съдържащ се в уебсайта на Училището;

-да премахвате обозначение за авторско право или други фирмени обозначения от материалите; или

-да прехвърляте материалите на друго лице или да създавате „огледална версия“ на материалите на друг сървър.

Този лиценз се прекратява автоматично, ако нарушите някое от тези ограничения и може да бъде прекратен от Дружеството по всяко време. Когато приключите с прегледа на тези материали или при прекратяване на настоящия лиценз, трябва да унищожите всички изтеглени материали, които са във Ваше владение, независимо дали са в електронен или печатен формат.

 

9. Изменения на условията за ползване на сайта

Училището може да преразгледа тези Условия за ползване на уебсайта си по всяко време без предизвестие. Като ползвате този уебсайт, Вие се съгласявате да бъдете обвързани с текущата версия на тези Условия за ползване.

 

10. Приложимо право

Всички претенции и спорове, свързани с уебсайта на Училището, се уреждат от българското законодателство и законодателството на ЕС по отношение на националната юрисдикция на Училището.


ОБЩИ УСЛОВИЯ НА ДОГОВОРИТЕ, СКЛЮЧВАНИ ОТ „ПРЕЗЕНТЕЙШЪН ЛИДЕР“ ЕООД С ПОТРЕБИТЕЛИ

  

Чл.1. Предмет

Настоящите Общи Условия стават част от договорите, сключвани между „Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ (Доставчик) чрез електронния магазин, наречен „Училището“, поместен на сайта https://www.presentation-leader.com/ и Потребителите на курсовете и материалите на Училището в платформата „Teachable“.

 

Чл.2.Данни за Доставчика

„Презeнтейшън Лидeр ЕООД“ е еднолично дружество с ограничена отговорност, регистрирано в търговския регистър, ЕИК 205945584, управител Християн Стоилков

тел.: 0883 409011, ел. поща: [email protected]

седалище и адрес на управление: гр. София, ж.к. „Лев Толстой“, бл. 57, вх. Г

регистрация по ДДС № BG205945584

 

Чл.3. Сключване на договорите

3.1.Договорите се смятат за сключени в момента, в който Потребителите получат потвърждение на поръчката от Доставчика. Потвърждението може да бъде извършено по електронната поща, SMS, Viber или друго средство за електронна комуникация. 3.2.Запазваме си правото да откажем да потвърдим направена поръчка, което не води до отговорност от наша страна. Договорът се сключва на български език.

3.3. Ползвателите използват интерфейса на страницата на Училището, за да разглеждат продуктите, които се предлагат и да сключват договори за доставка на цифрово съдържане и цифрови услуги, предлагани от Доставчика в Училището.

3.4.Страна по договора с Доставчика е Потребителят съгласно данните, предоставени при регистрацията му и съдържащи се в личния профил на Потребителя. За избягване на съмнение това са данните, с които е създаден акаунт в Училището или акаунт в платформата Teachable.

3.5. Доставчикът включва в интерфейса на Интернет страницата си технически средства за установяване и поправяне на грешки при въвеждането на информация, преди да бъде направена поръчката.

3.6.Поръчката за сключване на договора и потвърждението за нейното получаване се смятат за получени, когато техните адресати имат възможност за достъп до тях.

3.7.Потребителите могат да извършат регистрация в електронния магазин и да предоставят необходимите данни или да направят поръчка без да извършват регистрация, като използват съответната функционалност в интерфейса на Училището.

 

Чл.4.Технически стъпки за сключване на договорите

4.1.Влизане в системата за извършване на поръчки на Училището чрез идентифициране с име и парола;

4.2.Избиране на едно или повече от предлаганите цифрово съдържание и цифрови услуги на Училището и добавянето им към списък с продукти за покупка;

4.3.Предоставяне на данни за извършване на доставката;

4.4.Избор на способ и момент за плащане на цената, възможност за поправяне на грешки;

4.5.Потвърждение на поръчката.

 

Чл.5.Основни характеристики на цифровото съдържание и цифровите услуги, които се предлагат, технически изисквания (функционалност, оперативна съвместимост)

5.1.Пи силата на сключените от разстояние договори „Презентейшън Лидер“ ЕООД се задължава да предостави на Потребителя цифрово съдържание или цифрова услуга, които отговарят на индивидуалните изисквания за съответствие с договора, на обективните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

5.2.За използване на цифровото съдържание и цифровите услуги, предлагани от Училището, е необходимо Потребителят да разполага със следните функционалности - операционна система Windows или Mac, както и с приложния софтуер Adobe Flash player. Продуктите са оперативно съвместими само при наличието на посочените функционалности и Доставчикът не гарантира оперативна съвместимост с други операционни системи и приложен софтуер.

 

Чл.6.Изпълнение на договора

6.1.Доставчикът е длъжен да предостави цифровото съдържание или цифровата услуга на Потребителя без неоправдано забавяне след сключване на договора, освен ако страните не са уговорили друго.

6.2. Доставчикът е изпълнил задължението си за предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга, когато:

-цифровото съдържание или всяко средство, подходящо за достъп до цифровото съдържание или за неговото изтегляне, е предоставено на разположение или е достъпно за потребителя или на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел;

-цифровата услуга е станала достъпна за Потребителя на материален или виртуален инструмент, избран от потребителя за тази цел.

 

Чл.7.Начини за плащане

Училището приема следните начини за плащане.

7.1.Банков превод - при избор на този начин на плащане е необходимо да осъществите банков превод по сметката на „Презентейшън Лидер“ ЕООД. Поръчката Ви ще бъде изпълнена след получаване на банковия превод.

7.2.Плащане с банкова карта Visa, Mastercard, Maestro

Плащането с банкова карта се извършва чрез Виртуален ПОС терминал, за който „Презентейшън Лидер“ ЕООД има сключен договор. Разплащанията са базирани на 3-D Secure технология, разработена съвместно от международните картови организации Visa и MasterCard, която предоставя изключително висока сигурност на страните, участващи в процеса.

7.3.Плащане чрез Google Pay – използва се он-лайн платформата на Google, когато Потребителят има акаунт към нея и интегрирана функционалност за плащане чрез Google Pay.

 

Чл.8.Цена

Цената, посочена в потвърждението на поръчката, е крайната цена за Потребителя. Тя включва всички данъци.


Чл.9.Актуализации

9.1.В рамките на действие на договора с Потребителя Доставчикът му предоставя актуализации, включително актуализации във връзка със сигурността, необходими за запазване на съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга. Когато съгласно договора цифровото съдържание или цифровата услуга се предоставят непрекъснато за определен период от време, актуализациите се предоставят в рамките на този период.

9.2.Когато договорът предвижда еднократно предоставяне на цифровото съдържание или цифровата услуга актуализациите се предоставят толкова време, колкото Потребителят може разумно да очаква, като се имат предвид видът и целта, за която е предназначено цифровото съдържание или цифровата услуга, и като се отчитат обстоятелствата и естеството на договора.

9.3.Когато Потребителят не инсталира в разумен срок актуализациите, предоставени от търговеца той не отговаря за евентуално несъответствие, произтичащо единствено от неинсталирането на съответната актуализация, при условие, че:

-Доставчикът е уведомил Потребителя за наличието на актуализацията и за последиците за потребителя, в случай че не я инсталира, и

-липсата на инсталиране или неправилното инсталиране на актуализацията от страна на Потребителя не се дължи на пропуски в указанията за инсталиране, предоставени от Доставчика.

 

Чл.10.Изменениe на цифровото съдържание

10.1.Доставчикът може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга извън това, което е необходимо за поддържане съответствието на цифровото съдържание или цифровата услуга с обективните и индивидуалните изисквания за съответствие, когато договорът е сключен за определен срок, в който Доставчикът ги предоставя или са достъпни за Потребителя.

10.2.Доставчикът може да измени цифровото съдържание или цифровата услуга, ако са изпълнени следните условия:

- налице е основателна причина за подобно изменение (например нови уроци, с които да се обогати видеото или да бъде с по-добра функционалност),

-изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга се извършва без допълнителни разходи за потребителя и

-потребителят е уведомен по ясен и разбираем начин за изменението на цифровото съдържание или цифровата услуга.

10.3.Възможно е Доставчикът да предостави възможност на потребителя да запази цифровото съдържание или цифровата услуга без изменение, без това да е свързано с допълнителни разходи за него, и цифровото съдържание или цифровата услуга продължава да съответства на обективните и индивидуалните изисквания за съответствие и на изискванията за интегриране на цифровото съдържание или цифровата услуга в цифровата среда на потребителя.

 

Чл.11.Отговорност на Училището

11.1.Доставчикът е длъжен да предостави най-новата версия на цифровото съдържание, освен ако страните са уговорили друго.

11.2.Законна гаранция - за съответствието на предоставеното цифрово съдържание или цифрова услуга Доставчикът отговаря в срок от 2 години, когато то е предоставено еднократно, а когато договорът за доставка на цифрово съдържание и цифрова услуга е за определен период от време – Доставчикът отговаря в рамките на този период от време.

11.3.Доставчикът не носи отговорност в случай, че посочените от Потребителя данни са неверни или заблуждаващи.

11.4.Доставчикът предоставя договореното цифрово съдържание или цифрова услуга, но въпреки усилията, които полага, не гарантира постигането на успех, тъй като той зависи от много други фактори, взети в тяхната съвкупност.

 

Чл.12.Неприложимост на правото на отказ

12.1.Потребителят няма право на отказ, когато е закупил дигитално съдържание от Училището (обучения, видео филми и др.) и услугата е предоставена напълно от Училището (цифровото съдържание е предоставено на разположение на потребителя за изтегляне или е станало достъпно на материален или виртуален инструмент, избран от Потребителя).

12.2.Потребителят няма право на отказ и при доставка на запечатани звукозаписи или видеозаписи или запечатан компютърен софтуер, които са разпечатани след доставката.

 

Чл.13.Рекламации и гаранции

13.1.Ако имате някакви рекламации поради несъответствие на цифровото съдържание или цифровата услуга може да се обърнете на следния имейл адрес: [email protected]

13.2.Ако рекламацията е основателна се задължаваме да приведем в съответствие цифровото съдържание или цифровата услуга, предмет на договора, освен ако това е невъзможно. В последния случай може да бъде предоставена друга услуга по избор на Потребителя или да бъде върната съответна част от платената цена.

13.3.При спор потребителят може да се обърне към он-лайн платформата за

разрешаване на потребителски спорове, поддържана от Европейската комисия на

следния уеб адрес - https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=BG


Чл.13. Прекратяване на договора и на настоящите общи условия

Договорът се прекратява в следните случаи:

-по взаимно съгласие на страните;

-при изтичане на срока, за който е сключен. Договорът може да бъде подновен преди изтичане на срока или след това.

-при разваляне на договора, вследствие на виновно неизпълнение на която и да е от страните и в съответствие с предвиденото в Закона за предоставяне на цифрово съдържание и цифрови услуги и за продажба на стоки.

-при наличието на други основания, предвидени в българското законодателство и в законодателството на Европейския съюз.

 

Чл.14.Отзиви

Отзивите, които са поместени на сайта на Училището, са от реални клиенти, но Доставчикът не носи отговорност за изразеното от тях мнение.

 

Чл.15 Права на интелектуална собственост

Материалите, съдържащи се в Училището, са защитени от приложимото законодателство в областта на авторските права и търговските марки.

 

Чл.16.Приложим закон и юрисдикция

По отношение на сключените договори се прилага българското право. При спорове ще се търсят начини за доброволното им уреждане, а при невъзможност да се постигне такова – по съдебен ред от българските съдилища. 

--------------------------------

EnglishTerms of Use

1. Terms

These Terms of Use (“ToU”) describe the legal relationship between Presentation Leader LLC - company, based in Sofia, Bulgaria (“School”) and the users of the latter’s courses and materials at the platform Teachable: https://www.presentation-leader.com/

By accessing this School, you are agreeing to be bound by these Terms of Use, all applicable laws and regulations, and agree that you are responsible for compliance with any applicable local laws. If you do not agree with any of these terms, you are prohibited from using or accessing this site. The materials contained in this School are protected by applicable copyright and trademark law.

2. Use License

  1. Permission is granted to temporarily download one copy of any downloadable materials on the School’s website for personal, non-commercial transitory viewing only. This is the grant of a license, not a transfer of title, and under this license you may not:
  2. modify or copy the materials;
  3. use the materials for any commercial purpose, or for any public display (commercial or non-commercial);
  4. attempt to decompile or reverse engineer any software contained on the School’s web site;
  5. remove any copyright or other proprietary notations from the materials; or
  6. transfer the materials to another person or 'mirror' the materials on any other server.
  7. This license shall automatically terminate if you violate any of these restrictions and may be terminated by Company at any time. Upon terminating your viewing of these materials or upon the termination of this license, you must destroy any downloaded materials in your possession whether in electronic or printed format.

3. Disclaimer

The materials on the School’s website are provided 'as is'. The School makes no warranties, expressed or implied, and hereby disclaims and negates all other warranties, including without limitation, implied warranties or conditions of merchantability, fitness for a particular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. Further, the School does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its website or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.

4. Limitations

In no event shall the School be liable for any damages (including, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption) arising out of the use or inability to use the materials on the School’s website, even if the School or an authorized of the School has been notified orally or in writing of the possibility of such damage. Because some jurisdictions do not allow limitations on implied warranties, or limitations of liability for consequential or incidental damages, these limitations may not apply to you.

5. Revisions and Errata

The materials appearing on the School’s website may include technical, typographical, or photographic errors. The School does not warrant that any of the materials on its web site are accurate, complete, or current. The School may make changes to the materials contained on its web site at any time without notice. The School does not, however, make any commitment to update the materials.

6. Links

The School has not reviewed all of the sites linked to its website and is not responsible for the contents of any such linked site. The inclusion of any link does not imply endorsement by the School of the site. Use of any such linked website is at the user's own risk.

7. Site Terms of Use Modifications

The School may revise these Terms of Use for its website at any time without notice. By using this website you are agreeing to be bound by the then current version of these Terms of Use.

8. Governing Law

Any claim relating to the School’s website shall be governed by the Bulgarian and EU laws with regards of the School home jurisdiction.